Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

Cách lấy thông tin từ trình duyệt

Học thiết kế web
Dữ liệu của người dùng sẽ được gửi lên máy chủ dưới từng cặp biến  bằng giá trị và có thể đi theo 3 con đường khác nhau. Tùy từng con đường mà máy chủ cũng có cách khác nhau để lấy dữ liệu được gửi lên. 3 con đường đó là : GET, POST, và COOKIES. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về phương thức POST.POST là phần dữ liệu được gửi qua các form HTML có method ="POST".
Đây là các biến kiểu POST, PHP sẽ tự động sinh ra mảng có tên là $HTTP_POST_VARS[]. Mảng này có chỉ số chính là tên của các phần tử trong form và các giá trị là nội dung giá trị di người sử dụng nhập vào các phần tử có tên tương ứng. Có mẫu biểu HTML như sau:
PHP code:
 <form method="POST">
<
p>
  
User Name:<input type="text" name="T1" size="20"> </p>
<
p>
  
Password:
  <
input type="password" name="T2" size="20"></p>
<
p>Sex: <Select name ="sex">
<
option value =1>Male </option>
<
option value =0>Female </option>
</
select>
</
p>
<
input type="submit" value="Gui di" name="B1">
</
form>  
Khi người dùng nhập vào user name là Nam, password là 12345678 khi đó mảng  $HTTP_POST_VARS sẽ có các phần tử như sau:
PHP code:
$HTTP_POST_VARS["T1"] = Sinh
$HTTP_POST_VARS
["T2"] = 123456
Dưới đây là ví dụ về giải phương trình bậc nhất
PHP code:
  <form method="POST">
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
  Nhập a:<input type="text" name="a" size="20"></p>
  <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">Nhập b:<input type="text" name="b" size="20"></p>
  <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
  <input type="submit" value="Tính" name="B1"></p>
</form>
<?php
      $a
=0;
      
$b=0;
      if (isset (
$HTTP_POST_VARS["a"]))
      {
            
$a =$HTTP_POST_VARS["a"];
      }
       if (isset (
$HTTP_POST_VARS["b"]))
      {
            
$b =$HTTP_POST_VARS["b"];
      }
      if (
$a<>0)
      {
            echo 
"<BR>Nghiem la: " $b/$a;Chỗ này là -$b/$a
      
}
      else
      {
            if (
$b==0)
                  {
                        echo 
"<BR>Vo so nghiem";
                  }
            else
            {
                  echo 
"<BR>Vo nghiem";
            }
      }
?>
Tin liên quan:
Học thiết kế web
Dịch vụ thiết kế web tại Hà Nội
Khóa học lập trình PHP

0 nhận xét:

Đăng nhận xét