Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

bài giảng tin học

Bài giảng tin học


Tin học văn phòng là một môn học rất cần thiết mà chúng ta ai cũng cần hiểu và biết về nó.Tin văn phòng gồm các phần như Microsoft Word; Microsoft Excel; Power point;...

- Microsoft Word:
+ Nhập liệu văn bản, định dạng đoạn văn, văn bản: gõ đúng văn phạm tiếng việt, font, cỡ chữ, màu chữ
+ Lập, chèn và định dạng bảng: Bullet, numbering, căn đoạn, line-spacing, tab, chèn thêm dòng, cột, trộn (mergen ), tách (spit), thay đổi đường viền bảng…
+ Chèn hình ảnh, hình khối, sơ đồ: Shape, smart art, clip art
+ Chèn ký tự: Symbol
+ Chèn link (hyperlink), ghi chú (footnote)
+ Thiết lập in: khổ giấy, lề in, header, footer, đánh số trang văn bản
+ Trộn văn bản: Mail merge
+ Bảo mật file: Đặt password cho văn file

- Microsoft Excel:
+ Tạo bảng tính, Định dạng dữ liệu bảng tính: Định dạng số, định dạng bảng, trộn (merger), xóa cột (spit)….
+ Định dạng tự động: Định dạng tự động theo yêu cầu (theo tỉnh, ngày tháng năm,…)
+ Sử dụng hàm số thông dụng: If, Vlookup, Hlookup, Sum, Sumif, Average, Countif, Min, Max, Year, Month, Day, Now….
+ Sử dụng lọc dữ liệu (Filter) : lọc theo yêu cầu
+ Vẽ Biểu đồ: Chart
+ Tạo Link: Hyperlink
+ Thiết Lập in, bảo mật file: Page setup, Đặt Password cho file, kế toán thuế

- Power point
+ Chỉnh sửa, vẽ hình khối, biểu đồ trong Power point: Shapes, Smart art, Chart
+ Tạo link: Hyperlink
+ Sử dụng các kiểu trình chiếu, thiết kế: Transition, Themes design
+Tạo hiệu ứng amination
+ Sử dụng slide master
+ Bảo mật file
+ Trình chiếu, xuất file sang định dạng PDF

0 nhận xét:

Đăng nhận xét