Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Các khái niệm cơ bản trong PHP

Các khái niệm cơ bản trong PHP
Chắc hẳn những ai từng học qua PHP cũng sẽ biết đến các khái niệm và khai báo sau trong PHP . Cùng điểm lại những kiến thức cơ bản nhất khi bắt đầu với ngôn ngữ lập trình này nhé !
1. Khái niệm về biến trong PHP
+ Biến trong PHP luôn được bắt đầu bằng dấu "$" và theo sau nó là một từ, một cụm từ nhưng phải viết liền hoặc có gạch dưới.
+ Tên của biến không được phép trùng với từ khóa trong PHP
+ Tên biến không được bắt đầu bằng một số.
+ Trong PHP để sử dụng 1 biến chúng ta thường phải khai báo trước, tuy nhiên đối với các lập trình viên khi sử dụng họ thường xử lý cùng một lúc các công việc, nghĩa là vừa khái báo vừa gán dữ liệu cho biến.
+ Bản thân biến cũng có thể gãn cho các kiểu dữ liệu khác và tùy theo ý định của người lập trình mong muốn trên chúng.

 2. Khái niệm về hằng trong PHP
 Nếu biến là cái có thể thay đổi được thì ngược lại hằng là cái chúng ta không thể thay đổi được.
- Hằng trong PHP được định nghĩa bởi hàm define theo cú pháp: define (string tên_hằng, giá_trị_hằng).
- Cũng giống với biến. Hằng được xem là hợp lệ khi chúng thỏa mãn các yếu tố sau.
 + Hằng không có dấu “$” ở trước tên.

+ Hằng có thể truy cập bất cứ vị trí nào trong mã lệnh.
+ Hằng chỉ được phép gán giá rị duy nhất 1 lần.
+ Hằng thường viết bằng chữ in để phân biệt với biến.
 3. Khái niệm về chuỗi trong PHP
- Chuỗi là một nhóm các ký tự, số, khoảng trắng, dấu ngắt được đặt rong các dấu nháy.
- Để tạo 1 biến chuỗi, chúng ta phải gán giá rị chuỗi cho 1 biến hợp lệ.
- Để liên kết 1 chuỗi và 1 biến chúng ta thường sử dụng dấu chấm “.


- Sau bài nà các bạn đã có những khái niệm đầu tiên về PHP, các cú pháp, các kiểu dữ liệu và cách làm việc với môi trường PHP như thế nào. ở bài sau, chúng ta sẽ tiếp tục tiếp cận với các thuật toán và cú pháp PHP một cách rõ ràng và quen thuộc trong các ngôn ngữ lập trình. 

 Tham Khảo  :
                                                                                    


0 nhận xét:

Đăng nhận xét