Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

cách xử lý giá trị form trong PHP

cách xử lý giá trị form trong PHP

cách xử lý giá trị form trong PHP
Học thiết kế web

Như các bạn cũng biết trong ngôn ngữ lập trình PHP có rất nhiều ứng dụng hay và quan trọng. Một trong những ứng dụng quan trọng của PHP đó là giúp tương tác xử lý dữ liệu trên form của người sử dụng. Nhằm mục đích giúp cập nhật thông tin một cách linh động và dễ dàng quản lý chung hơn bởi sự kết hợp tuyệt vời của cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên để làm được điều ấy PHP yêu cầu form phải đáp ứng 1 số quy định chung đặt ra.

Chúng ta cùng phân tích thẻ form trong HTML sau:

Chúng ta thấy rằng 1 form phải bao gồm:
Tên form để dễ dàng tách biệt với giá trị của chúng.
Action: hành động chuyển tiếp đến link xử lý.
Method: Là phương thức truyền bao gồm POST và GET.
Ví dụ:


Như vậy ta thấy rằng. Đoạn code trên làm những việc sau.
Đầu tiên khi khách nhập liệu username vào thì chúng sẽ chuyển tới trang check.php để tiến hành xử lý thông tin. Trên phương thức POST, với tên form là reg. Giá trị mà chúng ta gởi là username vừa nhập liệu.
Vậy làm cách nào để chúng ta lấy được giá trị vừa nhập liệu nào ?.
PHP cho phép ta lấy giá trị dựa vào 2 phương thức POST và GET.
Đới với POST ta có : $_POST[‘Giá trị’]
Đối với GET ta có : $_GET[‘Giá trị’]
Vậy với đoạn code trên có thể lấy được biến xử lý là : $_POST[‘username’];
Username là tên của field mà người sử dụng nhập liệu vào.
1 Phương thức GET:
Phương thức này cũng được dùng để lấy dữ liệu từ form nhập liệu. Tuy nhiên nhiệm vụ chính của nó vẫn là lấy nội dung trang dữ liệu từ web server.
Ví dụ:
Với url sau: shownews.php?id=50Vậy với trang shownews ta dùng hàm $_GET[‘id’] sẽ được giá trị là 50.
2- Phương thức POST:
Phương thức này được sử dụng để lấy dữ liệu từ form nhập liệu. Và chuyển chúng lên trình chủ webserver.
Ví dụ:
Xây dựng 1 trang HTML với nội dung gồm form nhập liệu họ và tên. Sau đó dùng 1 file php để xuất ra thông tin họ và tên mà người sử dụng vừa nhập liệu.
Đáp Án:
Tạo file userform.htm với nội dung sau:


Tạo file processform.php để xuất ra dữ liệu


Tổng Kết:
Kết thúc bài này các bạn đã nắm được kỹ thuật kiểm tra thông tin dựa trên PHP. Một trong những vấn đề không thể thiếu đối với bất kỳ một website động nào. Chúng cho ta kiểm tra tính hợp lệ của người sử dụng 1 cách dễ dàng bởi sự tùy biến trong các biểu thức của PHP.
Nếu bạn cảm thấy kiến thức của bạn chưa đủ thì nên theo học một khóa học lập trình. Nó sẽ giúp bạn nâng cao kiến thức rất nhiều

0 nhận xét:

Đăng nhận xét