Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

GIỚI THIỆU CÁC HÀM CƠ BẢN TRONG EXCEL

Giới thiệu các hàm cơ bản trong excel
 hoc tin hoc van phong tai tu liem

Hàm trong excel là gì? Hàm trong excel là hàm được lập trình sẵn dùng để tính toán hoặc thực hiện một chức năng nào đó. Việc sử dụng thành thạo các hàm sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian so với tính toán thủ công không dùng hàm. Các hàm trong excel rất đa dạng bao trùm nhiều lĩnh vực nó dùng trong công việc kế toán học hành của các sinh viên đại học…

Các hàm toán học
* Hàm ABS:lấy giá trị tuyệt đối của một số.
Cú pháp: ABS(number) number: số muốn lấy trị tuyệt đối.
VD: ABS(3)=3
* Hàm EXP: tính lũy thừa của cơ số e=2.71828182845904
Cú pháp: EXP(number) number: số mũ của cơ số e.
VD: EXP(1)=2.71828183
* Hàm INT: làm tròn một số xuống số nguyên gần nhất.
Cú pháp: INT(number)
VD: INT(7,8)=7
* Hàm ROUND: làm tròn một số
Cú pháp: ROUND(number, num_digits) number: số bán muốn làm tròn. num_digits: số kí số mà ta muốn làm tròn
VD:ROUND(2.19,1)=2.2 ROUND(21.5,-1)=20
* Hàm SUM: tính tổng các số trong dãy số. Cú pháp: SUM(number1,number2,…)
VD: SUM(3,4)=7


Các hàm logic
* Hàm AND: trả về TRUE nếu tất cả các điều kiên TRUE
Cú pháp: AND(logical1,logical2,…)
Dấu hiệu dùng hàm: khi để bài hỏi có chữ “và”.
VD:Hạnh kiểm tốt(HK) và Điểm>9. AND(HK=”Tốt”,điểm>9)=TRUE
* Hàm OR: trả về TRUE chỉ cần một trong các điều kiện là TRUE.
Cú pháp: OR(logical1,logical2,..)
Dấu hiệu dùng hàm: Khi đề bài hỏi có từ “hoặc”
VD: Hạnh kiểm tốt hoặc điểm>9. OR(HK=”tốt,điểm>9)=TRUE
* Hàm IF: trả về giá trị ở đối số thứ 2 nếu điều kiện TRUE và trả về giá trị ở đối số thứ 3 nếu điều kiện FALSE
Cú pháp: IF(logical_test, value_if_true,value_if_false) logical_test: Điều kiện biểu thức. Value_if_true: giá trị trả về TRUE. value_if_false: giá trị trả về FALSE.
Dấu hiệu dung hàm: khi đề bài hỏi có chữ” Nếu.. thì..”
VD: Nếu hạnh kiểm tốt thì xếp loại giỏi không thì xếp loại khá IF(HK=”tốt”,”giỏi”,”khá”)

Các hàm ngày tháng
* Hàm DATE: trả về giá trị ngày tháng đầy đủ.
Cú pháp: DATE(year,month,day)
VD: DATE(2013,2,14) trả về ngày 14 tháng 2 năm 2013.
* Hàm DAY: trả về giá trị ngày Cú pháp: DAY(serial_number)
VD: DAY(A2) A2 la ô chứa ngày thứ 14 trả về là 14. Tượng tự thì hàm MONTH và hàm YEAR cũng vậy. * Hàm TODAY: trả về ngày hiện tại trong hệ thống
Cú pháp: TODAY() VD Nay ngày 14 tháng 2 năm 2013. TODAY()=14/02/2013.
Chúc các bạn thành công

0 nhận xét:

Đăng nhận xét