Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

HÀM RANK – HÀM XẾP, XẾP THỨ TỰ TRONG EXCEL

Hàm RANK trong EXCEL giúp ta sắp xếp vị trí và trả về thứ hạng cho giá trị trong Danh sách EXCEL. Bạn cũng có thể dùng thao tác Sắp xếp dữ liệu trong EXCEL để có thể nhìn thấy chiều tăng dần hoặc giảm dần của giá trị trong Danh Sách. Tuy nhiên, để tìm được thứ hạng nhanh chóng và chính xác thì ta phải sử dụng Hàm RANK trong EXCEL.

1. Cú pháp hàm RANK trong EXCEL
RANK(number, ref, [order])
Trong đó:
Number: là giá trị cần xếp hạng trong khối
Ref: Khối Dữ liệu. (Danh sách)
Order: thứ tự sắp xếp.
order = 0 (hoặc không có tham số này) thì kết quả sắp xếp hiển thị Giá trị lớn đứng trước, nhỏ đứng sau.
order = 1 thì kết quả sắp xếp theo kiểu giá trị nhỏ đứng trước, lớn đứng sau.
Cú pháp này được áp dụng trên tất cả các phiên bản Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010…


2. Chức năng của hàm RANK trong EXCEL
Hàm RANK trong EXCEL trả về thứ hạng của giá trị được sắp xếp trong danh sách.


3. Ví dụ về hàm RANK trong EXCEL
Ví dụ: Cho bảng dữ liệu sau, yêu cầu Xếp thứ hạng cho học sinh trong lớp dựa vào điểm Thi của học sinh.
(Sắp xếp theo kiểu giá trị lớn đứng trước, nhỏ đứng sau).


Sử dụng hàm RANK trong EXCEL để xếp thứ hạng cho Học sinh dựa vào Điểm TB.
Để tìm được thứ hạng của học sinh dựa vào Điểm TB, ta áp dụng đúng theo cú pháp của hàm RANK để tìm kết quả cho ô G5 như sau:
D6 = =RANK(D6;$D$6:$D$10)
Trong đó:
C6 là ô chứa giá trị cần xếp hạng (Trong trường hợp này giá trị ô D6 = 10)
$D$6:$D$10 là Khối dữ liệu chứa điểm Thi của cả lớp.
Từ công thức của ô kết quả D6, Sao chép công thức cho các ô còn lại, ta thu được kết quả như sau:


Trên đây là Kết quả Bảng xếp thứ hạng cho Học sinh trong lớp khi áp dụng hàm RANK trong EXCEL.
Chúc các bạn thành công.

tag: 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét