Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

HÀM FREQUENCY TRONG EXCEL

HÀM FREQUENCY TRONG EXCEL – VÍ DỤ MINH HỌA
Cú phápFREQUENCY(Data_array,Bins_array)
Trong đó: Data_array: Mảng dữ liệu cho trước
                      Bins_array: Mảng chứa các khoảng giá trị cần tính tần suất.
Các đối số trong hàm FREQUENCY đều bắt buộc có.
Do kết quả trả về của hàm FREQUENCY là một mảng số học nên trước khi dùng hàm ta phải chọn mảng sẽ hiển thị kết quả và để kết quả trả về hiển thị trên các ô đó thì sau khi nhập cú pháp xong ta nhấn CTRL+SHIFT+ENTER.
Ví dụ minh họa: Cho bảng điểm của một số học sinh hãy đếm số học sinh yếu, trung bình, khá, giỏi.
Quy ước:               Điểm <=5: Yếu
5 < Điểm <= 7: Trung bình
7 < Điểm <=8: Khá
Điểm > 8: Giỏi
trung tam tin hoc van phong
Sử dụng công thức: =FREQUENCY(D5:D9,E5:E9)
Kết quả:
trung tam tin hoc van phong

Chúc các bạn thành công !
Các bạn có thể tham khảo

0 nhận xét:

Đăng nhận xét