Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

HÀM COUNTIFS TRONG EXCEL

Cách dùng hàm COUNTIFS trong excel tương tự hàm COUNTIF
Công dụng hàm COUNTIFS trong excel:
Hàm COUNTIFS() đếm tổng số ô thỏa 1 hoặc nhiều điều kiện truyền vào. Không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.
Cú pháp hàm COUNTIFS trong excel
COUNTIFS(range1, criteria1, range2, criteria2, range3, criteria3, …)
Trong đó:
range1, range2, range3, …: một mãng (dãy) các ô cần đếm, giá trị các ô có thể là text, tên, mảng, hay tham chiếu đến các ô chứa số. Ô rỗng sẽ được bỏ qua không đếm.
criteria1, criteria2, criteria3, …: điều kiện để đếm (số, chuỗi, biểu thức, …). Có thể dùng ký tự đại diện như sau:
? đại diện 1 ký tự
* đại diện nhiều ký tự
Giả sử ta có bảng dữ liệu sau:

ham_countifs_excel
1. Đếm số học sinh nam và là học sinh giỏi , tại ô D7 ta viết hàm sau:
=COUNTIFS(B2:B6,”X“,D2:D6,”Giỏi“) => kết quả trả về là 2 (học sinh)
2. Đếm số số học sinh nữ và có điểm từ từ 5 điểm trở lên, tại ô D7 ta viết hàm sau:
=COUNTIFS(C2:C6,”X“,E2:E6,”>=5“)  => kết quả trả về là 1 (học sinh)
Chúc các bạn thành công!
Các bạn có thể tham khảo các khóa học khác tại công ty.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét