Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

HÀM TÍNH TỔNG CÁC TÍCH PHẦN TỬ TRONG MẢNG

Hàm SUMPRODUCT trong excel là hàm tính tổng các tích phần tử trong mảng. Mảng bao gồm một dãy các giá trị liên tiếp trong một khoảng nào đó. Vì vậy khi tính toán với mảng là ta làm việc với các phần tử trong mảng, bạn có thể dùng hàm SUMPRODUCT trong excel để tính tổng của tích các phần tử trong hai hay nhiều mảng khác nhau.
HƯỚNG DẪN DÙNG HÀM SUMPRODUCT TRONG EXCEL
Cú pháp: SUMPRODUCT(Array1, [Array2], [Array3],…)
Trong đó:
- Array1: Bắt buộc
- Array2, Array3: Tùy chọn
Đối số của hàm SUMPRODUCT đều là các mảng, có thể có đến 256 mảng. Các đối số trong mỗi mảng phải có cùng kích thước, nghĩa là có cùng số phần tử.
Khi gặp các phần tử của mảng không phải ở dạng số, hàm SUMPRODUCT coi là số 0.
Ví dụ minh họa: Cho bảng hàng tiêu thụ 1 ngày của một cửa hàng, hãy tính doanh thu của cửa hàng đó với số lượng và giá sản phẩm đã biết.

trung tâm tin học văn phòng

Công thức ô D5 là: =SUMPRODUCT(C7:C7,D5:D7)
Ta có kết quả:
trung tâm tin học văn phòng

Sử dụng hàm SUMPRODUCT, bạn có thể tính tổng các tích phần tử trong mảng với mảng khác tương ứng. Nhờ đó hàm này được sử dụng tính doanh thu các mặt hàng, tổng số mặt hàng có, tính công, …

Chúc các bạn thành công !
Các bạn có thể tham khảo các khóa học khác tại công ty.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét